§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Blog działający pod adresem https://www.czujeismakuje.com i sklep pod adresem https://www.czujeismakuje.com/sklep prowadzony jest przez Katarzynę Hryniewicz ul. Wł. Reymonta 28/53, 01-842 Warszawa, adres email: kontakt@czujeismakuje.com, tel. +48 660 526 538
 • Blog prowadzi sprzedaż detaliczną produktów elektronicznych i warsztatów online i stacjonarnych.
 • Blog działa na zasadach określonych w regulaminie.
 • Kupująca jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem zakupu.

§2 ZAKUP PRODUKTU

 1. Zakupu Produktu za pośrednictwem Bloga/Sklepu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który jest Konsumentem. Użytkownik, który chce dokonać zakupu Produktu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, może zrobić to wyłącznie w ramach indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą.
 2. Użytkownik może do­ko­nać za­kupu Materiału po­przez jego wy­bór z po­ziomu od­po­wied­niej pod­strony Bloga/Sklepu. Podane ceny są ce­nami brutto (za­wie­rają po­da­tek VAT) i są wyrażone w polskich złotych (PLN).
 3. Po do­ko­na­niu wy­boru, Użytkownik po­wi­nien klik­nąć w przy­cisk „Kupuję te­raz”, w wy­niku czego zo­sta­nie prze­kie­ro­wany na stronę za­mó­wie­nia.
 4. Na stro­nie za­mó­wie­nia, Użytkownik po­wi­nien wy­peł­nić for­mu­larz za­mó­wie­nia, a na­stęp­nie przejść do pro­ce­dury płat­no­ści po­przez klik­nię­cie w przy­cisk „Kupuję i płacę”.
 5. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza, podczas składania zamówienia.
 6. Dostępne metody płatności to:
 • Przelew bankowy
 1. Z chwilą sku­tecz­nego do­ko­na­nia płat­no­ści, mię­dzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za­warta zo­staje umowa o do­star­cze­nie tre­ści cy­fro­wej w po­staci wy­bra­nego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wy­świe­tlona zo­staje strona z po­twier­dze­niem za­kupu.
 2. Czas oczekiwania na przelew to 2 dni.
 3. Zakupiony przez Użytkownika Produkt zostanie wysłany do Użytkownika mailowo w ciągu 24h od momentu zakupu na wskazany przy zakupie adres mailowy.
 4. Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu oraz, na życzenie klienta, rachunek w formie pliku PDF.
 • PayPal
 1. PayPal umożliwia osobom fizycznym i firmom wysyłanie płatności za pośrednictwem Internetu. 
 2. Użytkownik może korzystać z Usługi w celu dokonywania pojedynczych płatności na całym świecie. Płatności przyjmowane są w PLN ZL, €, $ i £.

§3 KORZYSTANIE Z PRODUKTU

1. Produkt sta­nowi treść cy­frową w ro­zu­mie­niu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta.

2. Do pra­wi­dło­wego ko­rzy­sta­nia z Produktu wy­star­cza­jące jest po­sia­da­nie przez Użytkownika

 • komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
 • Włączona obsługa cookies w przeglądarce.
 • Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.

3. W przy­padku, gdy Użytkownik nie jest w sta­nie uru­cho­mić pliku obej­mu­ją­cego za­ku­piony Produkt, pro­szony jest o kon­takt ze Sprzedawcą pod ad­re­sem kontakt@czujeismakuje.com

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Produktu.

5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności świadczy na rzecz Użytkownika jakichkolwiek usług doradczych.

§4 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuję następujące znaczenie poniższych pojęć:

Blog – blog funkcjonujący pod adresem: https://www.czujeismakuje.com

Sklep – sklep funkcjonujący pod adresem: https://www.czujeismakuje.com/sklep

Warsztaty – oferowane przez Sprzedawcę usługi mogące być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientką

Kupująca – usługobiorczyni, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Usługodawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

Konsumentka – osoba fizyczna dokonująca z usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu Cywilnego

Regulamin – niniejszy Regulamin,

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu

Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu.

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsumentka, która zakupiła produkt elektroniczny może w terminie 14 dni od zakupu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Aby sko­rzy­stać z prawa od­stą­pie­nia od umowy, Użytkownik musi po­in­for­mo­wać Sprzedawcę o swo­jej de­cy­zji kontaktując się z nim za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na adres kontakt@czujeismakuje.com o od­stą­pie­niu od umowy w dro­dze jed­no­znacz­nego oświad­cze­nia.
 • Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Kupująca jest zobowiązana dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca gwa­ran­tuje po­uf­ność wszel­kich udo­stęp­nio­nych mu da­nych oso­bo­wych.
 2. Dane oso­bowe Użytkownika umiesz­czone w ba­zie da­nych Sprzedawcy są prze­twa­rzane wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji umowy o do­star­cze­nie tre­ści cy­fro­wej w po­staci za­ku­pio­nego przez Użytkownika Produktu, chyba że Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich również w innym celu, a w szczególności w celu otrzymywania newslettera Bloga.
 3. Dane oso­bowe są gro­ma­dzone z na­le­żytą sta­ran­no­ścią i od­po­wied­nio chro­nione przed do­stę­pem do nich przez osoby do tego nie­upo­waż­nione, a ich prze­twa­rza­nie od­bywa się w zgo­dzie oraz na wa­run­kach okre­ślo­nych szcze­gó­łowo w:
 • usta­wie z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
 • usta­wie z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
 • roz­po­rzą­dze­niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie do­ku­men­ta­cji prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych oraz wa­run­ków tech­nicz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych, ja­kim po­winny od­po­wia­dać urzą­dze­nia i sys­temy in­for­ma­tyczne słu­żące do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
 1. Użytkownikowi przy­słu­gują prawa okre­ślone w ak­tach praw­nych, o któ­rych mowa w ust. 3 po­wy­żej, w tym w szcze­gól­no­ści do:
 • wglądu do swo­ich da­nych oso­bo­wych,
 • żą­da­nia uzu­peł­nie­nia, uak­tu­al­nie­nia, spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych, cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, je­żeli są one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zo­stały ze­brane z na­ru­sze­niem ustawy albo są już zbędne do re­ali­za­cji celu, dla któ­rego zo­stały ze­brane.

§7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obo­wią­zek do­star­czyć Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik może skła­dać re­kla­ma­cje do­ty­czące za­ku­pio­nego Produktu lub sa­mego pro­cesu za­ku­po­wego opi­sa­nego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja po­winna zo­stać wy­słana na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej Sprzedawcy, tj. kontakt@czujeismakuje.com.
 4. Reklamacja po­winna za­wie­rać dane umoż­li­wia­jące iden­ty­fi­ka­cję Użytkownika, przed­miot re­kla­ma­cji oraz żą­da­nia zwią­zane z re­kla­ma­cją. W przy­padku otrzy­ma­nia nie­kom­plet­nej re­kla­ma­cji, Sprzedawca we­zwie Użytkownika do jej uzu­peł­nie­nia pod ry­go­rem po­zo­sta­wie­nia re­kla­ma­cji bez roz­po­zna­nia.
 5. Sprzedawca usto­sun­kuje się do kom­plet­nej re­kla­ma­cji w ciągu 14 dni od dnia do­rę­cze­nia tej re­kla­ma­cji Administratorowi.

§ 8 Cena i opłaty

 • Ceny Warsztatów lub Produktów cyfrowych są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 • Sklep przyjmuje płatności w następujących formach:
  • przelewem za pośrednictwem usługi płatności PayPal
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy, gdzie w tytule należy podać numer zamówienia.
 • Klientka jest zobowiązana zapłacić za zamówione Warsztaty lub Produkty w terminie 2 dni od przyjęcia Zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia  fakturę jako dowód sprzedaży.

§ 5. Zamówienia

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klientkę z Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści.
 • Sklep przyjmuje Zamówienia przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.
 • Zamówienia można składać  za pomocą adresu elektronicznego kontakt@czujeismakuje.com
 • Poprzez kliknięcie ikony Zamów i zapłać Klientka akceptuje zamówienie i tym samym zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży. Do czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia Klientka jest uprawniony do zmiany Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klientka otrzymuje od Sklepu potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany adres email w Zamówieniu z listą zamówionych produktów, łączną ceną brutto, formach płatności i sposobie realizacji zamówienia.
 • Sklep przystępuje do realizacji Zamówienia i rezerwuje udział Klientki w Warsztatach po otrzymaniu płatności. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia realizacji Zamówienia lub udziału w Warsztatach.
 • Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

§9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • Sprzedawca za­strzega so­bie moż­li­wość do­ko­na­nia zmian w Regulaminie, które wcho­dzą w ży­cie z dniem ich publika­cji na stronie. Do umów za­war­tych przed zmianą Regulaminu sto­suje się wer­sję Regulaminu obo­wią­zu­jącą w da­cie za­war­cia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
 • Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.