§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Blog działający pod adresem https://www.czujeismakuje.com prowadzony jest przez Katarzynę Hryniewicz ul. Wł. Reymonta 28/53, 01-842 Warszawa, adres email: kontakt@czujeismakuje.com, tel. +48 660 526 538
 • Blog prowadzi sprzedaż detaliczną warsztatów kulinarnych wegańskich oraz produktów online na terenie Polski.
 • Blog działa na zasadach określonych w regulaminie.
 • Klientka jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem zakupu.

§2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuję następujące znaczenie poniższych pojęć:

Blog – blog funkcjonujący pod adresem: https://www.czujeismakuje.com

Klientka – usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Usługodawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

Konsumentka – osoba fizyczna dokonująca z usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy do którego klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp,

Regulamin – niniejszy Regulamin,

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu

Warsztaty – oferowane przez Sprzedawcę usługi mogące być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

§3 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsumentka, która zakupiła udział w Warsztatach na odległość może w terminie 14 dni od zakupu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba, że warsztaty zostały zrealizowane w tym czasie. Aby sko­rzy­stać z prawa od­stą­pie­nia od umowy, Użytkownik musi po­in­for­mo­wać Sprzedawcę o swo­jej de­cy­zji kontaktując się z nim za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na adres kontakt@czujeismakuje.com o od­stą­pie­niu od umowy w dro­dze jed­no­znacz­nego oświad­cze­nia.
 • Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Klientka jest zobowiązana dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przesłaniem przez Sklep potwierdzenia realizacji Zamówienia, oferta przestaje wiązać.

§4 DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca gwa­ran­tuje po­uf­ność wszel­kich udo­stęp­nio­nych mu da­nych oso­bo­wych.
 2. Dane oso­bowe Użytkownika umiesz­czone w ba­zie da­nych Sprzedawcy są prze­twa­rzane wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji umowy o do­star­cze­nie tre­ści cy­fro­wej w po­staci za­ku­pio­nego przez Użytkownika Produktu, chyba że Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich również w innym celu, a w szczególności w celu otrzymywania newslettera Bloga.
 3. Dane oso­bowe są gro­ma­dzone z na­le­żytą sta­ran­no­ścią i od­po­wied­nio chro­nione przed do­stę­pem do nich przez osoby do tego nie­upo­waż­nione, a ich prze­twa­rza­nie od­bywa się w zgo­dzie oraz na wa­run­kach okre­ślo­nych szcze­gó­łowo w:
 • usta­wie z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
 • usta­wie z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
 • roz­po­rzą­dze­niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie do­ku­men­ta­cji prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych oraz wa­run­ków tech­nicz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych, ja­kim po­winny od­po­wia­dać urzą­dze­nia i sys­temy in­for­ma­tyczne słu­żące do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
 1. Użytkownikowi przy­słu­gują prawa okre­ślone w ak­tach praw­nych, o któ­rych mowa w ust. 3 po­wy­żej, w tym w szcze­gól­no­ści do:
 • wglądu do swo­ich da­nych oso­bo­wych,
 • żą­da­nia uzu­peł­nie­nia, uak­tu­al­nie­nia, spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych, cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, je­żeli są one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zo­stały ze­brane z na­ru­sze­niem ustawy albo są już zbędne do re­ali­za­cji celu, dla któ­rego zo­stały ze­brane.

§5 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obo­wią­zek do­star­czyć Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik może skła­dać re­kla­ma­cje do­ty­czące za­ku­pio­nego Produktu lub sa­mego pro­cesu za­ku­po­wego opi­sa­nego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja po­winna zo­stać wy­słana na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej Sprzedawcy, tj. kontakt@czujeismakuje.com.
 4. Reklamacja po­winna za­wie­rać dane umoż­li­wia­jące iden­ty­fi­ka­cję Użytkownika, przed­miot re­kla­ma­cji oraz żą­da­nia zwią­zane z re­kla­ma­cją. W przy­padku otrzy­ma­nia nie­kom­plet­nej re­kla­ma­cji, Sprzedawca we­zwie Użytkownika do jej uzu­peł­nie­nia pod ry­go­rem po­zo­sta­wie­nia re­kla­ma­cji bez roz­po­zna­nia.
 5. Sprzedawca usto­sun­kuje się do kom­plet­nej re­kla­ma­cji w ciągu 14 dni od dnia do­rę­cze­nia tej re­kla­ma­cji Administratorowi.

§6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • Sprzedawca za­strzega so­bie moż­li­wość do­ko­na­nia zmian w Regulaminie, które wcho­dzą w ży­cie z dniem ich pu­bli­ka­cji na Blogu. Do umów za­war­tych przed zmianą Regulaminu sto­suje się wer­sję Regulaminu obo­wią­zu­jącą w da­cie za­war­cia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
 • Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.